X
GO
Advocaten

De advocaten die u in deze materie bijstaan zijn:

Strafrecht

Strafrecht, het geheel van rechtsregels waarin is vastgelegd welke gedragingen strafbaar zijn, welke straffen er op die gedragingen staan (het materiële strafrecht), alsook op welke manier bestraffing kan worden gerealiseerd (het strafprocesrecht).

U bent slachtoffer of verdachte van een misdrijf, in beide gevallen kunt u rekenen op onze bijstand.

Diverse situaties waarin u kunt belanden:

 • U wordt uitgenodigd voor een verhoor bij de politie
 • U wordt verdacht van een misdrijf en onder aanhoudingsmandaat geplaatst
 • U wordt gedagvaard voor de correctionele rechtbank
 • U wordt geconfronteerd met een veroordeling en wenst in beroep te gaan
 • Uw straf is definitief, wat nu
 • U wenst vergoeding voor het feit dat u onterecht in de gevangenis hebt gezeten
 • U werd slachtoffer van een misdrijf en wenst een schadevergoeding te bekomen
 • U kreeg een schadevergoeding toegekend, maar de dader blijkt onvermogend te zijn
 • ...

Ons kantoor behartigt uw belangen in elk van deze situaties.

 

 

U BENT VERDACHTE

 
 

U BENT SLACHTOFFER

 
 
 

U BENT VERDACHTE:

 

Bij ons kantoor kunt u als verdachte rekenen op bijstand van bij het eerste verhoor bij de politie tot aan het moment waarop uw dossier definitief is afgerond.

 

BIJSTAND BIJ VERHOREN (SALDUZ)

Reeds op 1 januari 2012 trad de wet consultatie- en bijstandsrecht van 13 augustus 2011 in werking, ook wel de Salduzwet genoemd. De inwerkingtreding van deze wet creëerde voor een verdachte, die van zijn vrijheid werd beroofd, het recht op een vertrouwelijk overleg met een advocaat voorafgaand aan zijn eerste verhoor bij de politie en/of bijstand van de advocaat bij datzelfde verhoor en het verhoor bij de onderzoeksrechter.

Hiermee bracht België haar strafprocesrecht in overeenstemming met het zogenaamde ‘Salduz-arrest’ van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (dd. 27 november 2008).

De nieuwe Salduzwet van 21 november 2016 breidde het consultatie- en bijstandsrecht van verdachten bij het verhoor verder uit.

Voortaan hebben alle verdachten, ook al werden ze niet van hun vrijheid beroofd, het recht op een vertrouwelijk overleg met een advocaat voorafgaand aan het verhoor en het recht op bijstand van een advocaat, niet alleen bij het eerste verhoor, maar bij alle verhoren.

 

 • U wordt niet van uw vrijheid beroofd:

Ontving u een schriftelijke uitnodiging voor een verhoor en wordt u niet van uw vrijheid beroofd, dan wordt u verondersteld voorafgaand aan uw verhoor zelf een advocaat te hebben geraadpleegd voor een overleg.

Wenst u ook tijdens uw verhoor te worden bijgestaan door een advocaat, dan dient u hiervoor zelf voorafgaand aan uw verhoor de nodige initiatieven te nemen.

U kan ten allen tijde contact opnemen met ons kantoor, indien u bijstand wenst bij uw verhoor van één van onze strafrechtadvocaten.

 

 • U wordt van uw vrijheid beroofd:

Wordt u van uw vrijheid beroofd, dan zal de politie u voorafgaand aan het verhoor vragen of u bijstand wenst van een advocaat. U kunt in dat geval bijstand vragen van een advocaat naar keuze of beroep doen op een advocaat van de permanentiedienst.

De opgeroepen advocaat zal ter plaatse komen, waarna u eerst de gelegenheid krijgt om gedurende maximaal 30 minuten een vertrouwelijk overleg te hebben met de advocaat. Tijdens dit overleg kunt u al uw vragen en bekommernissen uiten. Zo kunt u de advocaat vragen of hij/zij adviseert om medewerking te verlenen en een verklaring af te leggen, of het misschien beter is om voorlopig een beroep te doen op uw zwijgrecht. U kunt immers niet verplicht worden om een verklaring af te leggen, noch om uzelf te beschuldigen. Tijdens het verhoor dat daarop volgt zal de advocaat aanwezig blijven en kan indien u wenst het verhoor nog éénmaal onderbroken worden voor een bijkomend overleg van maximaal 15 minuten.

U bent natuurlijk in geen geval verplicht een beroep te doen op een advocaat. Meerderjarige verdachten kunnen er ook voor opteren om afstand te doen van het consultatierecht en het recht op bijstand tijdens het verhoor.

De aanwezigheid van een advocaat kan in vele gevallen wel raadzaam zijn, vermits met de nieuwe Salduzwet een actieve rol voor de advocaat tijdens het verhoor is voorzien.

De advocaat wordt niet toegelaten in de plaats van de verdachte de vragen te beantwoorden, maar kan wel opmerkingen formuleren over het onderzoek en verhoor, hij kan om verduidelijking vragen van de gestelde vragen, vragen dat bepaalde opsporingshandelingen worden verricht of dat bepaalde personen worden verhoord. Voorts zal de advocaat ook toezien op de kennisgeving van de rechten van verdediging en de regelmatigheid van het verhoor, de wijze waarop de verdachte wordt behandeld, de eerbiediging van het recht om zichzelf niet te beschuldigen, alsook de keuzevrijheid om een verklaring af te leggen of te zwijgen.

Ons team van gespecialiseerde strafrechtadvocaten staat 24/7 ter uwer beschikking. Wenst u op ons beroep te doen voor bijstand bij uw verhoor, dan kunt u dit voorafgaand aan uw verhoor melden aan de politie en zullen zij ons contacteren.

Wij werken 24/7 mee aan de Salduz-permanentiedienst.

 

 

AANGEHOUDEN

Wordt u verdacht van een misdrijf en werd lastens u een gerechtelijk onderzoek gestart, dan bestaat voor de onderzoeksrechter de mogelijkheid om u onder aanhoudingsmandaat te plaatsen en u voor het verdere verloop van het onderzoek naar de gevangenis te sturen.

Ook in deze fase van uw strafzaak staat ons team voor u ter beschikking.

Wij zorgen ervoor dat u op de hoogte blijft van het verloop van uw dossier door op regelmatige basis het dossier op de rechtbank in te kijken en nadien met u in de gevangenis te komen bespreken.

Geen gevangenis is voor ons te ver. Reeds jarenlang staat ons kantoor ter beschikking van cliënten in gevangenissen over heel België.

Tevens nemen wij ook uw vertegenwoordiging en verdediging voor de Raadkamer en Kamer van Inbeschuldigingstelling voor onze rekening. Deze dienen immers op regelmatige basis te bekijken of uw verdere hechtenis in de gevangenis nog noodzakelijk is.

 

 • Raadkamer

Beslist de onderzoeksrechter om u onder aanhoudingsmandaat te plaatsen, dan geldt deze beslissing voor maximaal 5 dagen. Binnen de 5 dagen zal u voor de Raadkamer verschijnen die een nieuwe beslissing over uw hechtenis zal nemen.

De 2 daaropvolgende verschijningen vinden in principe telkens opnieuw plaats binnen de maand. Vanaf de derde beslissing over uw voorlopige hechtenis zal u pas om de 2 maanden voor de Raadkamer verschijnen.

De raadkamer kan na het aanhoren van het verslag van de onderzoeksrechter, de vordering van de procureur en het pleidooi van de advocaat één van de volgende beslissingen nemen:

 1. Zij kan de hechtenis verlengen en beslissen dat u voorlopig verder in de gevangenis dient te verblijven.
 2. Zij kan beslissen dat u uw hechtenis verder kunt uitvoeren onder de modaliteit van het elektronisch toezicht. Het verschil met een hechtenis in de gevangenis is dat u in dat geval met een enkelband uw hechtenis op een bepaald adres zult uitvoeren. In praktijk komt het er op neer dat u ‘gevangen bent in eigen huis’. Gedurende de voorhechtenis is het immers niet toegelaten om met een enkelband de woning te verlaten, behalve indien u in het kader van uw strafzaak aanwezig moet zijn op een zitting van de rechtbank.
 3. Zij kan ook beslissen om u in vrijheid te stellen, al dan niet tegen de betaling van een borgsom of mits naleving van voorwaarden.

Is het gerechtelijk onderzoek afgerond, dan zal de Raadkamer op een laatste zitting beslissen of er lastens u, de inverdenkinggestelde, voldoende bezwaren voorhanden zijn die een verwijzing naar de Correctionele rechtbank verantwoorden. Is dat niet het geval, dan zal zij beslissen om u buiten vervolging te stellen en eindigt uw strafzaak hier.

 

 • Kamer van Inbeschuldigingstelling

De Kamer van Inbeschuldigingstelling is een kamer van het Hof van Beroep.

Gaat u niet akkoord met de beslissing van de Raadkamer tot verlenging van uw hechtenis, dan hebt u de mogelijkheid om hoger beroep aan te tekenen. Let wel, de termijn waarbinnen u hoger beroep kunt aantekenen bedraagt slechts 24 uur.

Tekent u hoger beroep aan, dan verschijnt u binnen de 15 dagen voor de Kamer van Inbeschuldigingstelling. Deze kan de beslissing van de Raadkamer tot verlenging van uw hechtenis bevestigen, maar kan ook anders oordelen en u de modaliteit van het elektronisch toezicht toekennen of zelfs in vrijheid stellen al dan niet tegen betaling van een borgsom of mits naleving van voorwaarden.

Verlengt de Kamer van Inbeschuldigingstelling de hechtenis, dan geldt deze beslissing opnieuw voor een maand, desgevallend twee maanden (na een derde beslissing). U zal binnen deze termijn opnieuw opgeroepen worden voor de Raadkamer. 

 

 

GEDAGVAARD – VERDEDIGING VOOR DE CORRECTIONELE RECHTBANK

U ontvangt een dagvaarding voor de Correctionele rechtbank of krijgt een verwijzingsbeschikking van de Raadkamer na afsluiting van het gerechtelijk onderzoek.

In beide gevallen zal u op een bepaalde dag, uur en plaats voor de Correctionele rechtbank moeten verschijnen en u voor de tenlastegelegde feiten moeten verantwoorden.

Voorafgaand aan de zitting kunt u op de griffie van de rechtbank uw strafdossier inkijken. Dit kan vanaf de dag dat u de dagvaarding hebt ontvangen tot de dag van de terechtzitting.

De behandeling van uw zaak verloopt in principe mondeling. De voorzitter van de rechtbank zal u ondervragen over uw identiteit en over de u tenlastegelegde feiten. Daarna komen eventuele getuigen aan bod. Is er een burgerlijke partij/slachtoffer aanwezig dan krijgt deze het woord en de mogelijkheid om een vergoeding te vragen voor de geleden schade. Daarna volgt de vordering van de Procureur. Deze geeft een uiteenzetting van de u tenlastegelegde feiten en geeft aan of hij/zij van mening is dat u dient te worden vrijgesproken, dan wel te worden veroordeeld in welk geval deze ook zal aangeven welke straf of maatregel hij/zij vordert. Nadien krijgt u de kans om uw verdediging te voeren.

U kunt in deze fase van uw strafzaak zelf uw verdediging organiseren, maar u kunt er ook voor opteren om u te laten bijstaan door een advocaat.

Ook hiervoor kunt u bij ons kantoor terecht. Wij  nemen samen met u uw strafdossier door en bereiden uw verdediging grondig voor.

Verblijft u in de gevangenis, dan kijken wij uw dossier in ter griffie en komen we dit nadien samen met u bespreken.

Ook in deze fase speelt een advocaat een betekenisvolle rol. Het is immers mogelijk om uw verdediging schriftelijk voor te dragen en conclusies op te stellen. In dat geval komt de deskundigheid van een advocaat van pas.

De advocaat kijkt na of de procedure correct verlopen is en de wet op correcte wijze werd toegepast. Zijn de gegevens in het strafdossier correct? Maakt het gedrag dat u gesteld hebt wel een misdrijf uit? Is aan alle constitutieve bestanddelen voldaan of is dat niet het geval en dient men u vrij te spreken? De advocaat kijkt dit alles grondig na voorafgaand aan de terechtzitting.

Tevens is een advocaat ook op de hoogte van de talrijke mogelijkheden op vlak van bestraffing. Bekent u de feiten, dan hoeft u zich nog niet zomaar neer te leggen bij de straf of maatregel die door de Procureur wordt gevorderd. U kunt in dat geval trachten om een zo gunstig mogelijke bestraffing te verkrijgen. De mogelijke straffen die u aan de voorzitter kunt voorstellen zijn talrijk: een eenvoudige schuldigverklaring, een opschorting (eventueel gekoppeld aan voorwaarden), een straf met uitstel (eventueel gekoppeld aan voorwaarden), een werkstraf, een autonome probatiestraf, een straf onder elektronisch toezicht, ... .

Voor meer informatie over deze talrijke bestraffingsmogelijkheden kunt u bij ons kantoor terecht.

Wenst u zelf om bepaalde redenen niet aanwezig te zijn op de zitting waarop u zaak zal worden behandeld, dan kan de advocaat u vertegenwoordigen. In dat geval brengen wij u nadien meteen op de hoogte van het verloop van de zitting en de datum waarop de rechtbank uitspraak zal doen in uw zaak.

Let wel, verschijnt u niet op uw zitting en heeft u geen advocaat die u vertegenwoordigt, dan zal lastens u een vonnis bij verstek worden uitgesproken. In bepaalde gevallen is het mogelijk om tegen deze beslissing verzet aan te tekenen, waardoor u zaak opnieuw zal worden behandeld voor dezelfde rechtbank en u een tweede kans krijgt om uw verdediging voor te dragen, in persoon of vertegenwoordigd door een raadsman. Bent u de tweede maal echter opnieuw niet aanwezig, dan is geen verzet meer mogelijk. Wenst u meer informatie over de verzetsprocedure, neem dan contact op met ons kantoor.

 

 

HOF VAN BEROEP

Gaat u niet akkoord met de uitspraak van de Correctionele rechtbank, dan hebt u nog de mogelijkheid om hoger beroep aan te tekenen. U beschikt hiervoor over een termijn van 30 dagen na de dag van de uitspraak of na de betekening in geval van een vonnis bij verstek.

Het aantekenen van het hoger beroep gebeurt door middel van een verklaring vergezeld van een verzoekschrift dat dient te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank die de bestreden uitspraak heeft gemaakt.

Vb. Werd u veroordeeld door de correctionele rechtbank te Antwerpen, dan dient u een verklaring van hoger beroep te doen, vergezeld van een verzoekschrift, op de griffie van de correctionele rechtbank te Antwerpen.

In het verzoekschrift dient u nauwkeurig uw grieven te formuleren die u tegen de bestreden uitspraak wenst aan te wenden. Het moet duidelijk zijn op welke punten en om welke redenen u niet akkoord gaat met de bestreden beslissing. U kunt hiervoor gebruik maken van een modelformulier dat u ter griffie kunt terugvinden.

Het instellen van hoger beroep tegen een beslissing van de correctionele rechtbank heeft tot gevolg dat u opnieuw de kans hebt om uw verdediging voor te dragen, dit keer voor een Hof van Beroep. Het Hof van Beroep kan de bestreden beslissing bevestigen, maar kan er ook voor kiezen om deze te hervormen en een nieuwe beslissing te nemen.

!Let wet, indien u uw grievenformulier niet tijdig neerlegt of niet op correcte wijze hebt ingevuld, loopt u het risico dat uw hoger beroep onontvankelijk is en verliest u de mogelijkheid om uw zaak over te doen.

Verkreeg u aldus een vonnis van de correctionele rechtbank, overweegt u om hoger beroep aan te tekenen, maar wint u toch eerst graag advies in van een gespecialiseerde advocaat, dan kunt u ten allen tijde bij ons kantoor terecht.

Wij bekijken samen met u de slaagkansen van een beroepsprocedure, tekenen voor u het hoger beroep aan indien gewenst en werken samen met u een gepaste verdediging uit.

 

 

HOF VAN CASSATIE

Heeft uw zaak de laatste aanleg doorlopen, dan bestaat er nog de mogelijkheid om cassatieberoep aan te tekenen. Enkel beslissingen waartegen u geen hoger beroep meer kunt instellen, komen in aanmerking voor cassatieberoep. Het cassatieberoep wordt ingediend ter griffie van het gerecht dat de beslissing heeft genomen. De termijn hiervoor bedraagt 15 dagen na de beslissing in laatste aanleg.

Wij wensen u er wel op te wijzen dat het Hof van Cassatie geen derde rechter is die opnieuw de grond van de zaak zal bekijken. Het Hof van Cassatie gaat enkel na of er procedurele fouten zijn gemaakt tijdens uw proces.

Stelt het Hof van Cassatie uiteindelijk vast dat er inderdaad sprake is van een procedurefout in uw zaak, dan vernietigt zij de bestreden beslissing en zal uw zaak opnieuw worden behandeld door dezelfde rechtbank, maar dit keer in een andere stad.

Vb. U tekent cassatieberoep aan tegen een arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen en het Hof van Cassatie vernietigt deze beslissing, dan zal uw zaak opnieuw voor een Hof van Beroep worden behandeld, maar dit keer in een andere stad, bijvoorbeeld Brussel.

 

 • De noodzakelijke rol van de advocaat in het aantekenen en het voeren van de procedure voor het Hof van Cassatie.

Wenst u cassatieberoep aan te tekenen dan bent u verplicht om beroep te doen op een advocaat. Niet zomaar elke advocaat kan voor u een cassatieberoep indienen. Sinds 1 februari 2016 kan enkel een advocaat die over het getuigschrift van de bijzondere opleiding cassatieprocedures in strafzaken beschikt cassatieberoep instellen.

Geen zorgen, op ons kantoor behaalde reeds een deel van ons team strafrechtadvocaten het vereiste getuigschrift.

Overweegt u aldus een procedure voor het Hof van Cassatie op te starten, dan kunnen wij u hierin bijstand verlenen. We bespreken samen met u de slaagkansen van deze procedure, dienen voor u het cassatieberoep in en werken voor u de cassatiemiddelen uit die wij tijdig in een memorie rechtstreeks aan het Hof van Cassatie doen toekomen.

 

 

STRAFUITVOERINGSRECHTBANK

Wordt u veroordeeld tot één of meer vrijheidsstraffen waarvan het uitvoerbare gedeelte meer dan drie jaar bedraagt, dan valt u onder de bevoegdheid van de Strafuitvoeringsrechtbank. Deze rechtbank beslist over de uitvoering van uw straf en kan daarbij verschillende modaliteiten toekennen. De verschillende modaliteiten die zij in uw verzoek tot voorwaardelijke invrijheidstelling kan toekennen zijn:

 1. Uitgangsvergunningen
 2. Beperkte detentie
 3. Elektronisch toezicht
 4. Voorwaardelijke invrijheidstelling

Belangrijk wanneer u een verzoek tot toekenning van één van de voormelde modaliteiten aan de Strafuitvoeringsrechtbank richt is dat u de nodige voorbereidingen treft, zodat u ter zitting een goed reclasseringsplan kunt voorleggen. Hoe beter uw reclasseringsplan, hoe meer kans op een positieve beslissing.

Waar kijkt de Strafuitvoeringsrechtbank zoal naar wanneer zij een beslissing neemt:

 • Hebt u een geschikt verblijfsadres?
 • Hebt u een zinvolle dagbesteding uitgewerkt?
 • Is eventueel in een aangepaste begeleiding buiten de gevangenis voorzien?
 • Hebt u de nodige inspanningen geleverd om uw schulden en burgerlijke partijen af te betalen?
 • ...

Ook voor deze fase van de strafuitvoering kunt u op bijstand rekenen van ons kantoor. Wij bekijken samen met u uw reclassering en verzorgen het pleidooi ter zitting.

 

 

EUROPEES HOF VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS

Bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens kunt u terecht wanneer u meent slachtoffer te zijn van een schending van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).

U kunt zelf uw klacht indienen bij het Hof, maar u kunt ook een beroep doen op ons kantoor. Wij staan u graag bij in uw procedure voor het Europees Hof.

Let wel, u kunt niet zomaar in alle gevallen klacht indienen. Doet u een beroep op ons kantoor om u bij te staan in deze procedure, dan kijken wij voor u na of aan de voorwaarden om een klacht te kunnen indienen is voldaan.

De voorwaarden die moeten vervuld zijn alvorens het Europees Hof uw klacht zal behandelen zijn de volgende:

1. U dient persoonlijk en direct slachtoffer te zijn geweest van een schending van een recht gewaarborgd in het EVRM of in één van de protocollen.

2. Uw klacht moet gericht zijn tegen een publieke instantie, een wetgever, een administratieve overheid of een rechterlijke instantie.

3. U dient alle nationale rechtsmiddelen te hebben uitgeput. Het Europees Hof fungeert als “laatste redmiddel”.

4. Uw verzoekschrift dient binnen zes maanden na de definitieve nationale beslissing te worden ingediend.

Voor meer informatie aangaande deze procedure neemt u best contact op met één van onze advocaten.

 

 

 

U BENT SLACHTOFFER:

 

U werd slachtoffer van slagen en verwondingen, u werd geconfronteerd met een inbraak in uw woning, u werd opgelicht, in deze en alle andere gevallen waarin u slachtoffer werd van een misdrijf wenst u natuurlijk vergoed te worden voor de materiële en morele schade die u naar aanleiding van het misdrijf hebt geleden.

Ook aan slachtoffers bieden wij onze diensten aan. Wij bespreken met u samen uw dossier, zoeken naar de meest snelle en efficiënte manier om uw schade vergoed te zien en zetten voor u de nodige procedurele stappen.

 

 

AANGIFTE BIJ DE POLITIE

Werd u slachtoffer van een misdrijf, aarzel dan niet om contact op te nemen met de politiediensten. In vele gevallen zal de politie zich zelf naar de plaats van het misdrijf begeven, maar vaak dient u zich ook op eigen initiatief aan te bieden op het plaatselijke politiekantoor om aangifte te doen van de feiten die u zijn overkomen.

Wanneer u aangifte doet, zal de politie uw verklaring noteren in een proces-verbaal. U heeft het recht om een kopie te verkrijgen van uw verklaring. Verder zult u van de politie verdere informatie bekomen, ontvangt u een attest van klachtneerlegging en wordt u eventueel doorverwezen naar andere gespecialiseerde diensten indien u nood heeft aan bijstand.

Hoe sneller na de feiten u de aangifte doet, hoe beter. Op die manier kunt u immers aan de politie de meest precieze informatie verschaffen omtrent de feiten en de schade. Het aanleveren van precieze informatie is van belang, vermits de politiediensten niet zelf over uw klacht zullen oordelen, maar deze zullen doorsturen naar het parket van de Procureur des Konings dat op haar beurt zal beslissen welk gevolg er aan uw klacht zal worden gegeven.

Van zodra het parket uw klacht ontvangt, start zij een opsporingsonderzoek. Gedurende dit onderzoek hebt u als benadeelde het recht om dienstige stukken te laten voegen aan het dossier en om inzage te vragen in het dossier. U richt zich hiervoor ten aanzien van het parket.

Doet u beroep op bijstand van ons kantoor in uw procedure, dan informeren wij op regelmatige tijdstippen naar de stand van het onderzoek.

Wanneer het parket meent voldoende onderzoek te hebben verricht dan zal zij één van de volgende beslissingen nemen:

 • Zij kan uw dossier zonder gevolg seponeren. Dit gebeurt in het geval dat bv. de dader niet kan worden aangetroffen, dat er onvoldoende bewijs voorligt of vervolging niet gepast is. Het is geen definitieve beslissing. Komen er nieuwe elementen aan het licht dan kan het onderzoek steeds heropend worden.
 • Zij kan een bemiddeling in strafzaken voorstellen. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met ons kantoor.
 • Zij kan aan de dader een minnelijke schikking voorstellen. Voor meer informatie hierover kunt u eveneens contact opnemen met ons kantoor.
 • Zij kan aan de onderzoeksrechter vragen om een gerechtelijk onderzoek te starten.
 • Zij kan beslissen om de dader te vervolgen en de zaak voor de rechtbank te brengen.
 
 

BURGERLIJKE PARTIJSTELLING

Een burgerlijke partijstelling houdt in dat u een vordering stelt tot vergoeding van de door u ten gevolge van het misdrijf geleden materiële en morele schade.

Hoe stelt u zich burgerlijke partij?

Dit hangt af van de fase waarin uw zaak zich bevindt.

 • Er loopt reeds een gerechtelijk onderzoek

Loopt er reeds een gerechtelijk onderzoek dan is het eenvoudig en hebt u twee opties.

Ofwel stelt u zich burgerlijke partij tijdens het onderzoek. Dit gebeurt dan via een verklaring voor de onderzoeksrechter, dewelke u zelf kunt doen of via een advocaat.

Ofwel wacht u tot het einde van het gerechtelijk onderzoek en biedt u zich aan wanneer de zaak door de Raadkamer wordt behandeld.

 • Er is nog geen onderzoek lopende

Werd nog geen gerechtelijk onderzoek gestart, dan kunt u zelf in persoon of via een advocaat een klacht met burgerlijke partijstelling neerleggen voor de onderzoeksrechter.

Het neerleggen van een klacht is niet kosteloos. Legt u zelf klacht neer waardoor door u toedoen een gerechtelijk onderzoek wordt gestart dan dient u bij wijze van voorschot op de gerechtskosten een geldsom aan de rechtbank in bewaring te geven.

Wordt op het einde van de zaak de dader schuldig verklaard, dan krijgt u deze geldsom terug. Is dat niet het geval, dan bent u deze geldsom kwijt.

 • Ter zitting van de rechtbank

U kunt ook wachten tot uw bericht ontvangt van de datum waarop de dader zich zal dienen te verantwoorden voor de rechtbank en u aldaar ter zitting burgerlijke partij stellen al dan niet bijgestaan door een advocaat.

 • Rechtstreekse dagvaarding

Een laatste mogelijkheid is dat u er voor opteert om uw zaak zelf rechtstreeks voor de rechtbank te brengen door de dader van de feiten rechtstreeks voor de rechtbank te dagvaarden.

Wenst u voor uw burgerlijke partijstelling beroep te doen op bijstand van een advocaat, dan kunt u bij ons kantoor terecht. In dat geval zorgen wij voor de aanhangigmaking, opvolging en uiteindelijke afhandeling van uw dossier. Wij begroten uw concrete schade en leggen deze voor aan de rechtbank.

 

 

INVORDERING VAN SCHADEVERGOEDINGEN

Uw schadevergoeding werd door de rechtbank toegekend. Hoe verkrijg ik betaling door de dader?

In dit geval is het nuttig om beroep te doen op een advocaat. Is de dader bereid om vrijwillig tot betaling over te gaan, dan stelt zich geen probleem. Echter in vele gevallen zal deze weigeren of krijgt u geen reactie van de dader.

In dat geval kunt u ook op ons kantoor beroep doen voor de invordering van uw schadevergoeding. Wij manen de dader aan tot betaling en schakelen indien nodig de hulp in van een gerechtsdeurwaarder teneinde over te gaan tot gedwongen uitvoering van het verkregen vonnis. De gerechtsdeurwaarder gaat na of de dader vermogend is en of er eventueel beslag kan worden gelegd op diens goederen of loon.

 

 

SLACHTOFFERFONDS

Wordt u geconfronteerd met een dader die onvermogend blijkt te zijn, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden uw schade verhalen bij het Fonds voor Hulp aan Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden en aan de occasionele redders, ook wel Slachtofferfonds genaamd.

Om bij dit fonds terecht te kunnen dient u slachtoffer te zijn van opzettelijke geweldmisdrijven die in België werden gepleegd en dient u aan te tonen dat uw schade door middel van andere middelen niet kon worden hersteld.

Uw zaak wordt bij het Slachtofferfonds gebracht door middel van een verzoekschrift dat dient ingediend te worden binnen een termijn van 3 jaar na het in kracht van gewijsde gaan van de beslissing waarin u uw schadevergoeding kreeg toegekend.

Ook voor deze procedure kunt u rekenen op bijstand van ons kantoor.

 

 

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING

Heeft u een rechtsbijstandverzekering, breng deze dan op de hoogte of bezorg ons uw gegevens, dan melden wij onze tussenkomst in uw dossier en draagt uw verzekering onze kosten.