X
GO
Advocaten

De advocaten die u in deze materie bijstaan zijn:

Jeugdrecht

Wat is jeugdrecht?

Een jeugdadvocaat kan u helpen wanneer uw kind of uzelf als minderjarige verwikkeld bent in een strafzaak en/of civielrechtelijke procedure. Een dergelijke situatie houdt u dag en nacht bezig en weegt door op het hele gezin.

De behandeling van jeugdzaken vergt dan ook een aparte specialisatie. Het belang en het welzijn van uw kind komen immers op de eerste plaats. De jeugdadvocaat dient een evenwicht te vinden tussen enerzijds het belang van het kind en de finaliteit van het jeugdrecht en anderzijds tussen de rechten van het kind en de juridische waarborgen.  

Het kan zijn dat je als minderjarige voor de jeugdrechtbank dient te verschijnen  omdat je een als misdrijf omschreven feit pleegde (MOF) of omdat je in een verontrustende opvoedingssituatie verkeert (VOS).  

De rol van de jeugdrechtadvocaat

Een jeugdadvocaat zet zich in voor alle materies waar jongeren bij betrokken zijn, dit kan zowel een civiele als een strafrechtelijke procedure betreffen.

Enkele voorbeelden:

Jurgen kent moeilijkheden op school en spijbelt. Jurgen komt op straat in contact met enkele andere jongeren. Ze gaan naar een plaatselijke krantenwinkel en stelen daar drank en snoep. Jurgen en zijn vrienden zullen door het jeugdparket voor de jeugdrechter gebracht worden en zullen een maatregel opgelegd krijgen. Ook de ouders van Jurgen zullen mee voor de jeugdrechter moeten verschijnen, omdat zij verantwoordelijk en aansprakelijk zijn voor Jurgen.

Leen is 14 en is het slachtoffer geworden van seksueel misbruik door haar vader. De moeder van Leen is reeds overleden. De vader zal door de jeugdrechtbank ontzet worden uit het ouderlijk gezag en in het kader van de jeugdbescherming zal de jeugdrechtbank een provoogd aanstellen. Die provoogd zal verder zorg dragen over de persoon en de goederen van de minderjarige en zal erover waken dat de belangen van de minderjarige in de strafprocedure gevrijwaard worden.  De jeugdadvocaat kan aangesteld worden als provoogd.  

An en Rik zijn gescheiden en hebben een minderjarige zoon Kobe. Kobe verblijft voornamelijk bij Rik, en An wenst haar zoon vaker te zien. An kan dan naar de familierechtbank stappen om de huidige omgangsregeling aan te vechten. 

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de problemen waar de jeugdadvocaat dagdagelijks mee te maken krijgt.

Proces(on)bekwaamheid van de minderjarige

In beginsel kan een minderjarige niet zelf een procedure voor de rechtbank opstarten, noch kan hij zichzelf in een dergelijke procedure verdedigen. Dit principe heet ‘de procesonbekwaamheid van de minderjarige’. Dit principe is gebaseerd op de idee dat de minderjarige beschermd dient te worden. Een minderjarige mist volgens de wetgever de nodige rijpheid en ervaring om in een dergelijke procedure op te treden. Hij of zij zal vertegenwoordigd dienen te worden ‘in rechte’ door de ouders of de voogd. 

Indien de rechtbank van oordeel is dat ouders niet voor hun minderjarig kind kunnen optreden omdat hun belangen tegenstrijdig zijn, dan zal de rechter een voogd ad hoc aanstellen. De taak van die tijdelijke voogd ad hoc is beperkt tot een welbepaalde procedure.

Rechters aanvaarden meer en meer dat minderjarigen zelf kunnen optreden, evenwel telkens met bijstand van een jeugdadvocaat. Dit gebeurt vooral in het jeugdbeschermingsrecht, wanneer de jeugdrechter een maatregel oplegt aan de minderjarige omdat die een als misdrijf omschreven feit heeft gepleegd of wanneer gedwongen hulpverlening nodig is. Een minderjarige kan zelf ook eisen dat zijn ouders in zijn levensonderhoud dienen te voorzien of hij kan zelf aan de jeugdrechtbank de toelating vragen om te mogen huwen.

Het is zeer belangrijk dat er een sterke vertrouwensrelatie tussen de minderjarige en zijn jeugdadvocaat wordt opgebouwd en dat er een open communicatie kan gevoerd worden.

Tot slot is het ook belangrijk om te weten dat in veel gevallen de rechtsbijstand voor minderjarigen kosteloos is, mits dit wordt goedgekeurd door het Bureau voor Juridische Bijstand. 

Jeugdstrafrecht

Het jeugdstrafrecht is er in beginsel op gericht om kinderen en jongeren te wijzen op hun fouten en hen te corrigeren, zonder dat hierdoor hun verdere toekomst onherroepelijk geschaad wordt.  Naar Belgisch recht zijn minderjarigen dan ook niet strafbaar. Ze kunnen geen misdrijf plegen maar wel een 'als misdrijf omschreven feit' (MOF).

Omdat minderjarigen niet strafbaar zijn, spreken we niet van ‘straffen’ maar wel van op te leggen ‘maatregelen’.

De jeugdrechter beschikt dan ook over een uitgebreid arsenaal aan maatregelen. Bij het opleggen van een maatregel dient de jeugdrechter evenwel de voorkeur te geven aan de maatregel met de minste beperking op de vrijheid van de jongere (subsidiariteitsbeginsel).

Indien de minderjarige op het tijdstip van de feiten de leeftijd van 12 jaar nog niet had bereikt, kan de jeugdrechtbank één van de volgende drie maatregelen opleggen:

 ▪ berisping

▪ sociale follow-up

▪ intensieve educatieve begeleiding

 

Indien de minderjarige 12 jaar of ouder was op het ogenblik van de feiten, beschikt de jeugdrechter over een bredere waaier van maatregelen om op te leggen:

▪ herstelrechtelijk aanbod: bemiddeling of herstelgericht groepsoverleg

▪ ondertoezichtstelling van de sociale dienst

▪ een prestatie van opvoedkundige aard en van algemeen nut (maximum 150u)

▪ huisarrest

▪ ambulante therapeutische behandeling

▪ in uitzonderlijke gevallen: plaatsing in een pleeggezin of in een gemeenschapsinstelling (open of gesloten voorziening)

 

De jeugdrechter kan de maatregelen, in bepaalde gevallen, verlengen tot de minderjarige de leeftijd van 20 jaar heeft bereikt.

Het is echter ook mogelijk – in uitzonderlijke gevallen- dat een minderjarige vanaf 16 jaar en ouder die een ernstig feit heeft gepleegd, of die eerder maatregelen opgelegd kreeg, wordt doorverwezen naar een andere rechtbank. De minderjarige zal dan op dezelfde manier berecht worden als een volwassene, doch door een bijzondere kamer van de jeugdrechtbank, samengesteld uit twee jeugdrechters en een correctionele rechter, zal de zaak dan behandelen.

In het kader van het jeugdstrafrecht biedt ons kantoor, net zoals in het volwassenstrafrecht, bijstand bij minderjarigen die door de politie van hun vrijheid werden beroofd en die verhoord dienen te worden en dit 24/7. In tegenstelling tot een volwassene, dient er bij het verhoor van een minderjarige steeds een advocaat aanwezig te zijn. Een minderjarige kan aldus geen afstand doen van zijn recht op bijstand van een advocaat. Ook bij een eventuele navolgende voorleiding bij de jeugdrechter, staan onze jeugdadvocaten uw minderjarige bij.

 

Aansprakelijkheid minderjarige en ouders, verzekering

Personen, minderjarigen of meerderjarigen, die schade berokkenen door een fout of een onvoorzichtigheid zijn gehouden om die schade te vergoeden.

Bij minderjarigen moeten de ouders in hun hoedanigheid van wettelijke vertegenwoordigers aangesproken worden om die schade te vergoeden. Het zijn immers de ouders die het vermogen van hun minderjarige kinderen beheren en die bovendien dienen te zorgen voor een goede opvoeding en een goed toezicht zodat hun kinderen geen schade aan anderen berokkenen. Eventueel kunnen ook andere volwassenen verantwoordelijk zijn voor fouten die minderjarigen tijdens hun toezicht begaan. We denken dan bv. aan leerkrachten, opvoeders en werkgevers die op dat ogenblik toezicht over de minderjarigen hadden.

Ouders kunnen hiervoor een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Door het afsluiten van zo’n familiale verzekering wordt de aansprakelijkheid van de ouders immers volledig gedekt.